tennis
Hem Boka bana Tennisskola & Minitennis Elit Arrangemang Butik Partners Föreningen Konferens
 
Hem / Föreningen / Vår organisation

Se Fair Plays organisation.

Årsmötet äger rum senast den 15/10 varje år och är öppet för alla registrerade medlemmar. Detta är det högst beslutande organet i verksamheten, där man bl a väljer styrelse, fastställer balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Idéell organisation

Styrelsen har fem möte per år och varav fyra av dessa är kopplade till kvartalsboksluten/prognosen för hela året, som presenteras på mötena. Det femte mötet är kopplat till strategi- & framtidsfrågor.

Inför varje styrelsemöte så har verkställande utskott haft möte, där ärenden med strategisk, större ekonomisk samt rena personalfrågor diskuteras och förbereds inför styrelsemötena.

Inför varje styrelsemöte så har också marknads-,sport- & ungdomsrådet haft protokollförda möten där diverse förändringar/förbättringar diskuteras och där dessa råd kan föreslå för styrelsen att fatta beslut i diverse ärenden.

Anställd organisation

Inför styrelsemötena så ser klubbchefen och den ekonomiansvarige till att resultat- och balansrapporten jämte prognos och kommentarer rapporteras enligt vedertagen modell.

Klubbchefen ansvarar för det löpande arbetet i verksamheten och all personal och rapporterar till styrelsen på varje möte i ”klubbchefens rapport”. Denna innefattar en övergripande rapport från verksamheten. I denna ingår också en rapport från ledningsgrupps-mötena där resp blockansvarig rapporterar från mötena i sport-, drifts-, reception & butiks- samt ekonomiblocket. På dessa protokollförda möten diskuteras den löpande verksamheten och diverse förbättrings- och förändringsfrågor tas upp. Klubbchefen kallar till ledningsgruppsmötena och de resp blockansvariga kallar till blockmötena. I resp block ingår resp blocks fast anställda personal och i receptions- & butiksblocket ingår även de timanställda.

På resp styrelsemöte är alltid en av de blockansvariga föredragande kopplat till aktuell status & nyckeltal samt framtida utmaningar i deras resp block.

Personalen har dessutom 2-3 stora personalmöten per år och all personal har utvecklingssamtal årligen med klubbchefen eller någon av de blockansvariga.

                                             

Mötesplan 2018/2019 (ungefärliga tider)

V.45

nov

Sportblocket

Rec-& butiksblocket

Driftsblocket

V.46

nov

VU, Ledningsgruppen

 Marknadsrådet

 Sportrådet

V.47

 

nov

Styrelsen

 

 

2019

 

 

 

 

V.5

Jan

Sportblocket

Rec-& butiksblocket

Driftsblocket

V.6

Feb

VU, Ledningsgruppen

 Marknadsrådet

 Sportrådet

V.7

Feb

Styrelsen

 

 

 

V.19

Maj

Sportblocket

Rec-& butiksblocket

Driftsblocket

V.20

Maj

VU, Ledningsgruppen

 Marknadsrådet

 Sportrådet

V.21

Maj

Styrelsen inkl budget

 

 

 

V.15

April

Framtids- & strategimöte

 

 

V.36

Sep

Sportblocket

Rec-& butiksblocket

Driftsblocket

V.37

Sep

VU, Ledningsgruppen

 Marknadsrådet

 Sportrådet

V.38

Sep

Styrelsen

 

 

V.41

7/10

Årsmöte

 

 

/JI


lupinia-124px
prodoc124px